SSTB’den Münhal ilanı duyurusu

 Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Şube ve Bölge Müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere aşağıda belirtilen kadrolara üç aşamalı sınav ile personel alınacaktır.

A. MÜNHAL İLAN EDİLEN KADROLAR:

S.NOMÜNHAL KADRONUN ADIMAAŞMÜNHAL SAYISI
1.IV. Derece İdare MemuruBarem 10-11-12 (47/2010 Sayılı Yasa Tahtında Barem 9)4 Kişi
2.IV. Derece Sivil Savunma MemuruBarem 8-9-10(47/2010 Sayılı Yasa Tahtında Barem 5)5 Kişi

Münhal İlan Edilen Kadroların Hizmet Şemaları.

B. MÜNHAL KADROLARA MÜRACAAT EDECEK ADAYLARDA ARANACAK GENEL KOŞULLAR:

1. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı olmak.

2. 18 yaşını bitirmiş olmak.

3. Sivil Savunma Teşkilatı Personel Yasası’nda öngörülen hizmet sınıflarına girebilmede aranan öğrenim koşullarını taşımak.

4. Bir yıldan fazla hapis cezasına çarptırılmamış olmak veya affa uğramış olsalar dahi rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtekârlık, irtikâp, ırza geçme, hileli iflas ve benzeri yüz kızartıcı suçlardan dolayı mahkûm olmamış olmak.

5. Erkek adaylar için yurt ödevi (Mücahitlik veya askerlik) yükümlülüğünü yerine getirmiş olmak.

6. Kamu görevinden emekli maaşı çekmemiş olmak veya disiplin suçundan ötürü daha önce kamu hizmetinden azledilmemiş olmak (Görevden uzaklaştırılmamış olmak).

C. MÜNHAL KADROLARA MÜRACAAT EDECEK ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL KOŞULLAR:

1. IV. Derece İdare Memuru Kadrosuna Başvuracak Adaylarda Aranan Nitelikler:

a. Bir üniversite veya dört yıllık dengi bir yüksek okul bitirmiş olmak.

b. Bilgisayar kullanmak.

c. Sivil Savunma konularında bilgi sahibi olmak.

ç. İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

d. Geçerli yabancı bir dil bilmek avantaj sayılır. (İngilizce -Rumca tercih nedenidir).

2. IV. Derece Sivil Savunma Memuru Kadrosuna Başvuracak Adaylarda Aranan Nitelikler:

a. Lise veya dengi bir okulu bitirmiş olmak.

b. Bilgisayar kullanmak.

c. Sivil Savunma konularında bilgi sahibi olmak.

ç. İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

d. Geçerli yabancı bir dil bilmek avantaj sayılır. (İngilizce -Rumca tercih nedenidir).

Ç. MÜNHAL İLAN EDİLEN KADROLARA MÜRACAAT İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. Sivil Savunma Müracaat Formu. (İndir)

2. KKTC kimlik kartı (Aslı ve fotokopisi).

3. Mezun olduğu okulun diploması veya çıkış belgesi (Aslı ve fotokopisi)

4. Bir adet biyometrik fotoğraf (Son üç aylık dönemde çekilmiş olacak)

5. Erkek adaylar için terhis belgesi (Aslı ve fotokopisi).

6. Sürüş ehliyeti (Aslı ve fotokopisi).

Not: Başvuru için istenilen belgelerin asılları, başvuru sırasında görülüp iade edilecektir. Aslı ibraz edilemeyen belgelerin fotokopileri, ilgili makamdan onaylı olmadıkça kabul edilmeyecektir.

D. BAŞVURULAR

1. Münhal mevkiler için, aranan nitelikleri taşıyan adaylardan; 26 Eylül 2022 – 10 Ekim 2022 (Her iki tarih dâhil) tarihleri arasında, mesai günleri, Perşembe günleri hariç 08.00 – 12.30 ve 13.00 – 15.00, Perşembe günleri ise 08.00 – 12.30 ve 13.00 – 16.00 saatleri arasında, şahsen müracaat kabul edilecektir.

2. Müracaatlar, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Yenişehir-Lefkoşa adresindeki Personel ve İdari Şube Müdürlüğünden veya Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Web Sayfasından (sivilsavunma.gov.ct.tr) temin edilecek dilekçe formlarını doldurmak suretiyle şahsen yapılmalıdır. Belirtilen tarihten sonra müracaat kabul edilmeyecektir.

E. SINAVLARLA İLGİLİ DUYURULAR

1. Yukarıda belirtilen münhal kadrolara yönelik olarak yapılacak sınavlar:

  a. Yazılı Yarışma Sınavı:

            KKTC Anayasası, Sivil Savunma Yasası, Sivil Savunma Teşkilatı Personel Yasası, Sivil Savunma Teşkilat Donatım ve Tedbirler Tüzüğü, Kıbrıs Tarihi, Kıbrıs Coğrafyası, Genel Kültür ve Güncel Konuları kapsayan çoktan seçmeli 50 sorudan oluşan Yazılı Yarışma Sınavı yapılacaktır. Yazılı Yarışma Sınavında adaylar, her doğru cevap için 2 puan kazanacak, her yanlış cevap için 0,5 puan kaybedecektir. Cevaplandırılmayan sorular değerlendirmeye tabi olmayacaktır. Yazılı Yarışma Sınavı geçer puanı, 100 üzerinden 60’tır. Yazılı Yarışma Sınavı münhal ilan edilen kadrolar için ayrı olarak yapılacaktır.

b. Bedeni Kabiliyet Sınavı (Spor Sınavı):

Yazılı Yarışma Sınavında en yüksek geçer puanı alan, başvurulan kadronun münhal sayısının 4 katı kadar (en alt puanda eşitlik olması durumunda, aynı puanı almış tüm adaylar dâhil) adayın katılmaya hak kazanacağı; Şınav, Mekik ve 400 Metre Süreli Koşu branşlarından oluşan Bedeni Kabiliyet Sınavı yapılacaktır. Bedeni Kabiliyet Sınavında her branş için geçer puan, 100 üzerinden 60’tır. Her branşta geçer puan alan adayların Bedeni Kabiliyet Sınav puanı, branşlar eşit ağırlıkta ortalamaya tabi tutularak hesaplanacaktır. Adayların Bedeni Kabiliyet Sınavına katılabilmesi için, uygun ihtisasa haiz bir hekimden (Spor hekimi, iç hastalıkları uzmanı, kardiyolog, göğüs hastalıkları uzmanı vb.) alacakları, spor sınavına katılmasında bir sakınca olmadığına dair rapor ibraz etmeleri zorunludur. Aksi halde sınava kabul edilmeyeceklerdir.

Bedeni Kabiliyet Sınavı Puanlama Tablosu.

c. Adayların Bedeni Kabiliyet Sınav puanı Yazılı Yarışma Sınav puanı ile %70’e %30 oranında (Yazılı Yarışma Sınav puanı %70, Bedeni Kabiliyet Sınav puanı %30) karmaya tabi tutularak, Yazılı Yarışma Sınavı ve Bedeni Kabiliyet Sınavı Ortalaması hesaplanacaktır.

ç. Mülakat (Sözlü Sınav):

Yazılı Yarışma Sınavı ve Bedeni Kabiliyet Sınavı Ortalaması puanı en yüksek olan başvurulan kadronun münhal sayısının 2 katı kadar (en alt puanda eşitlik olması durumunda aynı puanı almış tüm adaylar dâhil)  adayın katılmaya hak kazanacağı; Anlatım ve Sözlü İfade Yeteneği, Sivil Savunma Konuları, Genel Kültür ve Güncel Konuları kapsayan Mülakat yapılacaktır. Mülakat geçer puanı 100 üzerinden 60’tır. Adayların mülakata katılabilmesi için, Polis Müdürlüklerinden alacakları ‘Karakter Belgesi’ ibraz etmeleri zorunludur.

d. Sınavların tamamlanmasına müteakip; Yazılı Yarışma Sınavı ve Bedeni Kabiliyet Sınavı Ortalaması puanı ile Mülakat Puanı %80’e %20 oranında (Yazılı Yarışma Sınavı ve Bedeni Kabiliyet Sınavı Ortalaması %80, Mülakat puanı %20) karmaya tabi tutularak, Aday Başarı Puanı hesaplanacaktır.

2. Aday Başarı Puanı en yüksek münhal sayısı kadar aday, münhal ilan edilen kadrolara istihdam edilecektir.

3. Yukarıda belirtilen sınavlarla ilgili tüm duyurular (Sınavların yapılacağı tarih ve yerler, sınavlarla ilgili detaylı bilgiler, sınav sonuçları vb.) Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı; resmi web sayfası (sivilsavunma.gov.ct.tr) ile sosyal medya hesaplarından duyurulacaktır.

                              SİVİL SAVUNMA TEŞKİLATI

                                                                                                                         ATAMA VE DİSİPLİN KOMİSYONU

                                                                                                                                           BAŞKANLIĞI

Yazar: Radyo Vatan

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir